Blog

Polityka prywatności Packeta Poland

26.11.2021, 08:33

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem poniżej – Polityka Prywatności Packeta Poland

1. WSTĘP

Niniejszy dokument (Polityka prywatności Packeta Poland) zawiera informacje dotyczące celu przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę, sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, oraz kategorii przetwarzanych danych.

Dokument zawiera również informacje dotyczące praw, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z nami w przypadku pytań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych lub w przypadku żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych.

W trakcie zbierania i przetwarzania danych osobowych zawsze kierujemy się następującymi zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a te zasady to:

 • zasada przejrzystości, rzetelności i legalności (zgodności z prawem)
 • zasada celowości
 • zasadami minimalizacji danych
 • zasada prawidłowości
 • zasada ograniczenia przechowywania
 • zasada integralności i poufności (bezpieczeństwa danych)
 • zasada rozliczalności 
 

2. KIM JESTEŚMY I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Packeta sp. z o.o., z siedzibą ul. Postępu 14, 02 – 676 Warszawie, NIP: 8831858623, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000575023, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, Polska, (dalej tylko „Packeta“)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).

Podczas przetwarzania danych osobowych dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były należycie chronione, w szczególności aby zapobiec nieuprawnionemu posługiwaniu się danymi osobowymi lub ich innemu niewłaściwemu wykorzystaniu.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korespondencja związana z korzystaniem z przysługujących Ci praw w zakresie ochronnych danych osobowych, mogą być przesyłane:

 • pocztą elektroniczną na adres: info@packeta.pl
 • lub za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby firmy Packeta.pl Sp. z o.o.: ul. Postępu 14 02-676 Warszawa

Więcej szczegółów dotyczących możliwości skorzystania z przysługujących Ci praw znajduje się w rozdziale Procedura składania wniosku dotyczącego ochrony danych osobowych.

Informujemy, że zanim odpowiemy na jakiekolwiek zapytanie dotyczące ochrony danych osobowych, jesteśmy upoważnieni i jednocześnie zobowiązani do sprawdzenia tożsamości osoby składającej zapytanie.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
Jako administrator danych, przetwarzamy dane osobowe w kategoriach wymienionych poniżej. W ramach tych kategorii przetwarzamy zawsze tylko wybrane dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu, a przede wszystkim po to, abyśmy mogli świadczyć Ci odpowiednie usługi lub aby z Tobą współpracować.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające (w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy, data urodzenia, nr identyfikacyjny, dane do logowania, w tym nazwa użytkownika i hasło, nick, ID FB Messenger, ID aplikacji)
 • Dane adresowe i kontaktowe (w szczególności adres e-mail, numer telefonu, adres do odbioru i doręczania przesyłek, siedziba firmy)
 • Dane operacyjne (w szczególności dane systemowe o przewożonej przesyłce, dane o logowaniu do aplikacji i o dokonanej płatności, ewentualnie dane systemowe o wysłanych wiadomościach, adres IP, pliki cookie, numer tablicy rejestracyjnej, IMEI telefonu komórkowego)
 • Dane dotyczące działalności (w szczególności dane osobowe zawarte w przychodzących e- mailach lub nagraniach rozmów telefonicznych odbieranych przez call center, a także dokumentacja fotograficzna lub inne dokumenty dotyczące egzekwowanego roszczenia)
 • Dane lokalizacyjne (w szczególności dane o przebiegu dostawy przesyłki, GPS pojazdu)
 • Dane ekonomiczne i rozliczeniowe (w szczególności dane do płatności za pobraniem, kwoty płatności,
  numeru konta bankowego, numeru karty płatniczej, adresu rozliczeniowego)
 • Dane biograficzne (w szczególności dane zawarte w życiorysie zawodowym, uzyskane wykształcenie

Konkretne cele przetwarzania danych, a także kategorie danych osobowych, które przetwarzamy w poszczególnych celach, zostały opisane w dalszej części: Cele i metody przetwarzania danych osobowych.

4. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W większości przypadków Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres trwania stosunku między usługodawcą a klientem lub innego stosunku umownego, tzn. w szczególności przez okres istnienia konta użytkownika i podczas transportu przesyłki, a także do końca okresów reklamacyjnych, ustawowych okresów przedawnienia i ewentualnie okresów archiwizacji określonych przepisami prawa.

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres obowiązywania tej zgody. W tym celu prowadzimy bazę danych dotyczącą udzielonych zgód. Dokładniejsze informacje na temat czasu trwania przetwarzania danych osobowych znajdują się w poniższej części: Cele i metody przetwarzania danych osobowych.

5. CELE I METODY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1        ODBIORCY PRZESYŁEK Z E-SKLEPU

W przypadkach, gdy dostarczamy towary ze sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach określonych w poniższej tabeli. Dane osobowe do tych celów uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie, od nadawców przesyłek (sklepy internetowe) lub zostały one pozyskane w toku prowadzenia naszej dotychczasowej działalności.

Cel

Opis

Kategoria danych

osobowych

Podstawa prawna

Dostarczanie przesyłek Przetwarzamy Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, aby móc dostarczyć Ci towary zamówione przez Ciebie w sklepie internetowym oraz aby móc Cię poinformować o przebiegu dostawy. W tym zakresie prowadzimy również ewidencję nadanych przesyłek i ewentualnych płatności za pobraniem. W trakcie procesu doręczania przesyłki wysyłamy Ci powiadomienia o przebiegu doręczenia, korzystając z Twoich danych kontaktowych, które uzyskaliśmy od nadawcy. Powiadomienia te są wysyłane pocztą elektroniczną lub jako wiadomość tekstowa (SMS. -Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające-Adres i dane kontaktowe -Dane operacyjne -Dane lokalizacyjne -Dane ekonomiczne i rozliczeniowe Prawnie uzasadniony interes, w szczególności wykonanie umowy zawartej z nadawcą przesyłki lub naszym kontrahentem – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO Zgodność z obowiązkiem
 

 

Przetwarzamy Twoje dane w tym celu tak długo, jak długo organizujemy i zapewniamy transport przesyłki, a także przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawne, jeśli mają one zastosowanie w tym zakresie.   prawnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Rozpatrywanie roszczeń i skarg W przypadku, gdyby usługa, którą wykonaliśmy na Twoją rzecz w ramach dostawy przesyłki, niesatysfakcjonowała Cię, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji lub skargi.W tym celu przetwarzamy Twoje dane przez okres trwania postępowaniareklamacyjnego, a ponadto tak długo,jak długo możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu umowy zawartej z nadawcą. -Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające-Adres i dane kontaktowe-Dane operacyjne-Dane dotyczące działań-Dane ekonomiczne i rozliczeniowe Prawnie uzasadniony interes, w szczególności wykonanieumowy zawartejz nadawcą przesyłki lub naszym partneremumownym – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO
      Zgodność z obowiązkiem prawnym – art. 6ust. 1 lit. c RODO
Obsługa klienta Jeśli skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta lub zechcesz ocenić nasze usługi, zarejestrujemy komunikację za pośrednictwemkanałów komunikacji, z których korzystasz, takich jak e-mail, czat i nagrane rozmowy telefoniczne,abyśmy mogli świadczyć Ci usługi, o które prosisz, a także udoskonalać nasze usługi. Jeśli Twoje zapytanie dotyczy usług świadczonych przez naszego partnera umownego, możemy przekazać mu Twoje dane wyłącznie gdy jest to niezbędne dlaudzielenia Tobie właściwego wsparciaw ramach świadczonych przez nas usług.W tym celu przetwarzamy Twoje dane w trakcie obsługi Twojego zapytania, a następnie przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu Twojego kontaktu znaszym działem obsługi klienta. -Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające-Adres i dane kontaktowe-Dane dotyczące działań Prawnie uzasadniony interes w poprawianiu naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO
 
Ustalenie istnienia, wykonywanie lub oceny roszczeń prawnych, kontrola wewnętrzna i rejestry Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu ustalenia istnienia, wykonania lub oceny roszczeń prawnych. Wprzypadku dostarczenia Ci przesyłki zachowujemy wszystkie dane istotne w kontekście ewentualnych roszczeń prawnych, które mogą zostać podniesione przez nas lub naszych kontrahentów w przyszłości, w szczególności w ramach postępowań sądowych i innych, lub dla rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń opartych na prawach Tobie przysługujących. . Podobnie, jeśli wyślesz nam zapytanie dotyczące ochrony danych, zachowamy wszystkie dane, które nam w tym zakresie przekażesz, wraz z informacją o sposobie rozwiązania zapytania.W tym celu przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak długo możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych ze świadczeniem określonej usługi, zazwyczaj tak długo, jak długo możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu umowy zawartej z nadawcąprzesyłki lub przez okres wynikający zprzepisów prawa. -Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające-Adres i dane kontaktowe-Dane operacyjne-Dane dotyczące działań-Dane ekonomiczne i rozliczeniowe Prawnie uzasadniony interes w ochronie naszej własności inależytej staranności zarządczej – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

 5.2       NADAWCY PRZESYŁEK – SKLEPY INTERNETOWE

Jeżeli zawrzesz lub zechcesz zawrzeć z nami umowę w celu świadczenia przez nas usług polegających na organizowaniu transportu przesyłek od Ciebie do Twoich klientów (usługa „Dostawa do punktu dostawy” lub usługa „Najlepsza dostawa pod określony adres” lub inna podobna usługa), będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach określonych w poniższej tabeli. Dane osobowe do tych celów uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub

zostały one pozyskane w toku prowadzenia naszej dotychczasowej działalności.

 

Cel

Opis

Kategoria

danych osobowych

Podstawa prawna

Organizowanie

transportu przesyłek

Aby móc zawrzeć z Tobą umowę i umożliwić dostarczenie przesyłki z Twojego sklepu internetowego do klienta, współpracujemy z Tobą i

naszymi partnerami, aby cały proces świadczenia naszych usług przebiegał sprawnie i w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane są nam potrzebne również w celu

zapewnienia prawidłowego uiszczenia opłaty za zorganizowanie transportu. W tym celu przetwarzamy Twoje dane przez niezbędny okres czasu przed zawarciem naszej umowy, a następnie w czasie trwania naszego stosunku umownego, a także przez okres czasu wymagany przez obowiązujące

przepisy prawne. Jeżeli w celu

skorzystania z jednego z

przysługujących Ci praw wyślesz do nas zapytanie dotyczące ochrony danych osobowych, poprosimy Cię o podanie określonych danych osobowych, które następnie będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane lokalizacyjne

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

Zgodność z obowiązkiem prawnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Konto użytkownika

Jeśli jako sklep internetowy utworzysz na naszej stronie internetowej konto użytkownika, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu udostępnienia Ci wszystkich funkcji konta.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane przez okres istnienia konta

użytkownika.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane ekonomiczne i

rozliczeniowe

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

Wysyłanie informacji bezpośrednio związanych z naszym stosunkiem umownym

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w przypadkach, gdy wysyłamy Ci informacje bezpośrednio związane z naszą umową (np. zmiana OWU lub cennika).

W tym celu przetwarzamy Twoje dane

w okresie obowiązywania naszej umowy.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

 

 

 

Zgodność z obowiązkiem prawnym – art. 6

ust. 1 lit. c RODO

Marketing bezpośredni, prośby o opinie

Jeśli świadczyliśmy usługę na Twoją rzecz, możemy również przesłać Ci

informacje na temat innych podobnych usług i produktów, które oferujemy, lub poprosić o Twoją opinię, co

każdorazowo odbywa się na podstawie

zgody przez Ciebie wyrażonej. W

każdej chwili Twoja zgoda może zostać przez Ciebie cofnięta, co skutkuje zaprzestaniem wysyłania Ci tego rodzaju informacji lub tym, że

przestaniemy prosić o Twoją opinię. W tym celu przetwarzamy Twoje dane w czasie trwania naszego stosunku umownego, a następnie przez okres 1 roku po jego zakończeniu albo do

cofnięcia przez Ciebie zgody.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

Zgoda odbiorcy naszego biuletynu udzielona za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO

Wsparcie dla sklepów internetowych

W ramach świadczenia naszych usług wsparcia dla naszych kontrahentów, rejestrujemy wszelką komunikację we wszystkich kanałach komunikacji, takich jak e-mail, czat i nagrane rozmowy telefoniczne, w celu zapewnienia Ci wsparcia, o które prosisz, oraz aby udoskonalać nasze usługi.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu Twojego kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane dotyczące działań

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

Zgodność z obowiązkiem prawnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przyjmowanie płatności i prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przyjmujemy od Ciebie lub Twoich

klientów płatności w ramach świadczenia naszych usług oraz przy

świadczeniu usług w przypadkach, gdy przesyłka dostarczana jest za pobraniem, a także wystawiamy dowody księgowe i podatkowe, które następnie archiwizujemy i wykorzystujemy dla potrzeb

prawidłowego  prowadzenia ksiąg

rachunkowych i realizacji naszych

ustawowych obowiązków.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane ekonomiczne i rozliczeniowe

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

 

W tym celu przetwarzamy Twoje dane w okresie obowiązywania naszej umowy. Dowody księgowe i podatkowe są ponadto przechowywane przez

okresy określone przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatku VAT.

 

Dane niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO

Ustalenie istnienia, wykonywanie lub ocena roszczeń prawnych, kontrola wewnętrzna i rejestry

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu ustalenia istnienia, wykonania lub

oceny roszczeń prawnych (w tym windykacji należności). W każdym przypadku, gdy organizujemy dla Ciebie dostawę przesyłki, zachowujemy wszystkie dane osobowe, istotne w kontekście

ewentualnych roszczeń prawnych,

które mogą zostać podniesione przez nas lub przez Ciebie w przyszłości, w szczególności w ramach postępowań sądowych i innych, lub w celu rozstrzygnięcia roszczeń opartych na Twoim upoważnieniu. Podobnie, jeśli wyślesz nam zapytanie dotyczące ochrony danych osobowych,

zachowamy wszystkie dane, które nam w tym zakresie przekażesz, wraz z informacją o sposobie rozwiązania zapytania.

Przetwarzamy Twoje dane w tym celu tak długo, jak długo możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych ze świadczeniem określonej usługi, zazwyczaj w ustawowym okresie

przedawnienia wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane dotyczące działań

-Dane ekonomiczne i rozliczeniowe

-Dane lokalizacyjne

Prawnie uzasadniony interes w ochronie naszej własności i

należytej staranności zarządczej – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

 

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia

 

Zgodność z obowiązkiem prawnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 5.3      PARTNERZY UMOWNI -PRZEWOŹNICY, PUNKTY DYSTRYBUCJI ITP.

Jeśli współpracujesz z nami i pomagasz nam świadczyć nasze usługi na rzecz naszych kontrahentów i klientów, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu sprawnego świadczenia tych usług oraz osiągnięcia zadowolenia Twojego i klientów. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach określonych w poniższej tabeli. Dane osobowe do tych celów uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie lub zostały one pozyskane w toku prowadzenia naszej dotychczasowej działalności.

Cel

Opis

Kategoria

danych osobowych

Podstawa prawna

Wysyłanie, transport i

przekazywanie

przesyłek

Aby móc dostarczyć towar ze sklepu internetowego do klienta zawieramy z Tobą umowy jako naszym partnerem i współpracujemy z Tobą, aby cały proces świadczenia naszych usług przebiegał bez zakłóceń. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W tym celu przetwarzamy Twoje

dane przez niezbędny okres

poprzedzający nawiązanie stosunku

umownego oraz w czasie trwania

tego stosunku.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane lokalizacyjne

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

Konto użytkownika

Jeśli jako punkt dystrybucji utworzysz na naszej stronie

internetowej konto użytkownika, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu udostępnienia Ci wszystkich funkcji konta. Zakres przetwarzanych danych osobowych będzie się zmieniał w zależności od tego, jakie dane osobowe podasz na swoim koncie.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane przez okres istnienia konta

użytkownika.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane ekonomiczne i rozliczeniowe

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. a. i b rozporządzenia RODO

Wysyłanie informacji bezpośrednio związanych z naszym stosunkiem umownym

Przetwarzamy Twoje dane osobowe

również w przypadkach, gdy wysyłamy Ci informacje bezpośrednio związane z naszą umową (np. zmiana OWU lub cennika).

W tym celu przetwarzamy Twoje

dane w okresie obowiązywania

naszej umowy.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

Marketing bezpośredni, prośby o opinie

Jeśli świadczyliśmy usługę na Twoją rzecz albo byliśmy związani umową o współpracy albo byłeś lub jesteś naszym partnerem biznesowym, możemy również przesłać Ci informacje na temat innych

podobnych usług i produktów, które oferujemy, lub poprosić o Twoją opinię, co każdorazowo odbywa się na podstawie zgody przez Ciebie

wyrażonej. W każdej chwili Twoja zgoda może zostać przez Ciebie cofnięta, co skutkuje zaprzestaniem wysyłania Ci tego rodzaju informacji lub tym, że przestaniemy prosić o Twoją opinię.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane w czasie trwania naszego stosunku umownego, a następnie przez okres 1 roku po jego

zakończeniu albo do cofnięcia przez

Ciebie zgody

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

 

Zgoda odbiorcy naszego biuletynu udzielona za pośrednictwem

strony internetowej lub aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO

Ustalenie istnienia, wykonywanie lub ocena roszczeń prawnych, kontrola wewnętrzna i rejestry

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu ustalenia istnienia, wykonania lub oceny roszczeń prawnych (w tym windykacji należności). W każdym przypadku, gdy organizujemy dla

Ciebie dostawę przesyłki, zachowujemy wszystkie dane osobowe istotne w kontekście

ewentualnych roszczeń prawnych,

które mogą zostać podniesione przez nas lub przez Ciebie w przyszłości, w szczególności w ramach postępowań sądowych i innych, lub w celu rozstrzygnięcia roszczeń opartych na Twoim upoważnieniu. Podobnie,

jeśli wyślesz nam zapytanie dotyczące ochrony danych

osobowych, zachowamy wszystkie dane, które nam w tym zakresie przekażesz, wraz z informacją o sposobie rozwiązania zapytania.

Przetwarzamy Twoje dane w tym celu tak długo, jak długo możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych ze świadczeniem

określonej usługi, zazwyczaj w ustawowym okresie przedawnienia wynikającym z obowiązujących

przepisów prawa.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane dotyczące działań

-Dane ekonomiczne i rozliczeniowe

-Dane lokalizacyjne

Prawnie uzasadniony interes w ochronie naszej własności i należytej staranności zarządczej – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

 

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia

 

Zgodność z obowiązkiem prawnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Wsparcie dla kontrahentów

W ramach świadczenia naszych usług wsparcia dla naszych kontrahentów, rejestrujemy wszelką komunikację we wszystkich kanałach komunikacji, takich jak e-mail, czat i nagrane rozmowy telefoniczne, abyśmy mogli zapewnić Ci wsparcie, o które prosisz, oraz aby ulepszać nasze

usługi.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu Twojego kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane dotyczące działań

Prawnie uzasadniony interes w ulepszaniu

naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

 

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

Przyjmowanie i dokonywanie płatności oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przyjmujemy od Ciebie płatności w ramach świadczenia naszych usług, a także przy świadczeniu usług w

przypadkach, gdy przesyłka dostarczana jest za pobraniem, lub dokonujemy płatności na Twoją rzecz, a także wystawiamy dowody księgowe i podatkowe, które

następnie archiwizujemy i wykorzystujemy dla potrzeb prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i realizacji naszych ustawowych obowiązków.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane w okresie obowiązywania naszej umowy. Dowody księgowe i podatkowe są ponadto przechowywane przez okresy

określone przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatku VAT.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane ekonomiczne i rozliczeniowe

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

Dane niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO

 

Ustalenie istnienia, wykonywanie lub ocena roszczeń prawnych, kontrola wewnętrzna i rejestry

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu ustalenia istnienia, wykonania lub

oceny roszczeń prawnych (w tym windykacji należności). W każdym przypadku, gdy organizujemy dla Ciebie dostawę przesyłki, zachowujemy wszystkie dane istotne w kontekście

ewentualnych roszczeń prawnych,

które mogą zostać podniesione przez nas lub przez Ciebie w przyszłości, w szczególności w ramach postępowań sądowych i innych, lub w celu rozstrzygnięcia roszczeń opartych na Twoim upoważnieniu. Podobnie, jeśli wyślesz nam zapytanie dotyczące ochrony danych osobowych,

zachowamy wszystkie dane, które nam w tym zakresie przekażesz, wraz z informacją o sposobie rozwiązania zapytania.

Przetwarzamy Twoje dane w tym celu tak długo, jak długo możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych ze świadczeniem określonej usługi, zazwyczaj w ustawowym okresie

przedawnienia wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

-Dane dotyczące działań

Prawnie uzasadniony interes w ochronie naszej własności i

należytej staranności zarządczej – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

 

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia

 

Zgodność z obowiązkiem prawnym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

5.4INNE RODZAJE PODMIOTÓW DANYCH I EWENTUALNe PRZETWARZANIE ICH DANYCH OSOBOWYCH

W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane, nawet jeśli nie dostarczamy przesyłki bezpośrednio do Ciebie lub jeśli nie zawrzesz z nami umowy. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach określonych w poniższej tabeli. Dane osobowe do tych celów uzyskujemy bezpośrednio od Ciebie, od osób trzecich (np. Twoich pracodawców) lub zostały one pozyskane w toku prowadzenia naszej dotychczasowej działalności.

 

Cel

Opis

Kategoria danych

osobowych

Podstawa

prawna

Postępowanie

Jeżeli prześlesz nam zapytanie niezwiązane

-Dane

Prawnie

w przypadku

bezpośrednio z usługą, którą świadczymy na

identyfikacyjne i

uzasadniony

innych

Twoją rzecz (np. nie dotyczy ono roszczenia lub

uwierzytelniające

interes w

zapytań

skargi), możemy przetwarzać Twoje dane

-Adres i dane

poprawianiu

 

osobowe w zakresie niezbędnym do udzielenia

kontaktowe

naszych usług –

 

odpowiedzi na zapytanie.

-Dane operacyjne

art. 6 ust. 1 lit. f

 

Przetwarzamy Twoje dane w tym celu przez

-Dane dotyczące

rozporządzenia

 

okres 1 roku od momentu wysłania zapytania.

działań

RODO

 

CCTV

W przypadku wizyty na terenie naszego magazynu lub w recepcji zachowujemy Twoje dane osobowe w formie nagrania wideo, w

celu ochrony naszego mienia, bezpieczeństwa i zdrowia Twojego oraz naszych pracowników, a także w celu właściwego rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane przez okres 3 dni w przypadku nagrań wideo z naszej recepcji oraz przez okres 60 dni w przypadku nagrań wideo z naszych magazynów, w celu przeprowadzenia ewentualnej procedury reklamacyjnej.

-Nagrania wideo zawierające dane osobowe

(zwłaszcza dotyczące aktywności osoby, której dane dotyczą)

Prawnie uzasadniony interes

polegający na ochronie mienia administratora oraz

bezpieczeństwa i zdrowia pracowników i kontrahentów administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia

RODO

Wysyłanie innych informacji handlowych za Twoją

zgodą

Jeśli chcesz, możesz zapisać się na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji lub na innej stronie związanej z naszymi usługami, aby otrzymywać nasze newslettery lub podobne materiały, które przygotowujemy dla naszych obecnych i potencjalnych klientów. W przypadku subskrypcji biuletynów i podobnych materiałów, musisz podać nam pewne dane osobowe, które będą przetwarzane za Twoją zgodą.

W tym celu przetwarzamy Twoje dane tylko przez okres, na jaki udzielono nam zgody. W tym celu prowadzimy bazę danych udzielonych

zgód.

-Adres i dane kontaktowe

-Dane operacyjne

Zgoda odbiorcy naszego biuletynu udzielona za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO

Pracownicy i inne osoby

upoważnione przez odbiorców, nadawców lub naszych kontrahentów

Jeśli jesteś pracownikiem lub inną upoważnioną osobą nadawcy, odbiorcy lub naszego kontrahenta, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z

prawidłowym świadczeniem naszych usług.

Przetwarzamy Twoje dane w tym celu tak

długo, jak długo przetwarzamy je dla nadawcy,

odbiorcy lub innego kontrahenta.

-Dane identyfikacyjne i uwierzytelniające

-Adres i dane kontaktowe

Prawnie uzasadniony interes w prawidłowym świadczeniu naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

 

 

 

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

Osoby poszukujące pracy

Jeśli ubiegasz się o pracę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oceny Twoich predyspozycji do wykonywania danej pracy oraz do ewentualnego wykonania danej umowy o pracę. Jeśli wyrazisz na to

zgodę, będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe przez określony czas w celu

skontaktowania się z Tobą z ofertą innej pracy, którą możemy uznać za odpowiednią dla

Ciebie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przetwarzamy Twoje dane w tym celu tylko przez czas trwania udzielonej zgody, a jeśli nie wyrazisz takiej zgody, przetwarzamy Twoje dane tylko przez czas trwania procedury selekcji lub podejmowania decyzji o

zatrudnieniu. W tym celu prowadzimy bazę

danych udzielonych zgód.

-Dane identyfikacyjne

-Adres i dane kontaktowe

-Dane biograficzne

Prawnie uzasadniony interes w ocenie przydatności kandydata do pracy – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

Wykonanie umowy/działania podjęte przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

 

 

 

Zgoda osoby

poszukującej pracy na skierowanie do niej oferty innej pracy – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia

RODO

 6.        Z JAKICH ŹRÓDEŁ POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

W większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam przekazane nam bezpośrednio przez Ciebie lub otrzymane przez nas podczas komunikacji z Tobą. Jeżeli jesteś odbiorcą przesyłki, którą przewozimy, Twoje dane otrzymujemy od nadawcy przesyłki. Dane osobowe uzyskujemy również bezpośrednio od Ciebie poprzez monitorowanie Twoich zachowań na naszej stronie internetowej. Jeśli odwiedzasz nasze magazyny lub recepcję, źródłem danych jest nagranie wideo z systemu telewizji przemysłowej CCTV.

7.       PLIKI COOKIE

Pliki cookie mogą być przetwarzane przez nas lub przez osoby trzecie, jako niezależnych administratorów danych, podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Plik cookie to krótki plik tekstowy wysyłany przez odwiedzaną stronę internetową do przeglądarki. Umożliwia stronie internetowej rejestrowanie informacji na temat Twojej wizyty – np. preferowanego języka i innych ustawień. Pliki cookie przechowują, między innymi, informacje związane z urządzeniem końcowym, z którego korzystasz w celu wyświetlenia strony internetowej. Pod pewnymi warunkami te informacje mogą zostać uznane za dane osobowe w rozumieniu RODO. Przegląd informacji (w tym opis i okres przechowywania) zawartych w plikach cookie jest dostępny pod adresem: https://policies.google.com/technologies/cookies.

Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie, usuń je ze swojego urządzenia w przeglądarce internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z opcji „pomoc” w swojej przeglądarce internetowej.

·       Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
 • Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

·      Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

·       Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

·       Możesz także włączyć tryb „Nie śledź” (Do not track, DNT) (https://support.google.com/chrome/answer/2790761co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB) lub tryb InPrivate (https://support.microsoft.com/en-us/microsoftedge/browse-inprivate-in-microsoft-edge-cd2c9a48-0bc4-b98e-5e46-ac40c84e27e2) na swoim urządzeniu, w zależności od technologii, z której korzystasz.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie pozwalała na zapisywanie żadnych plików cookie lub umożliwiała zapisywanie tylko wybranych plików cookie na Twoim urządzeniu. W takim przypadku nasza firma nie może jednak zagwarantować prawidłowej i oczekiwanej funkcjonalności naszej strony internetowej i być może nie będziesz mógł korzystać z niektórych jej części i funkcji. Możesz również skorzystać z dodatków do swojej przeglądarki internetowej, które pomogą Ci zarządzać plikami cookie, np.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź stronę:https://www.aboutCookies.org/ lub https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs .

8. WSPÓŁADMINISTRATORZY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony do odpowiednio przeszkolonych osób na zasadzie „wiedzy koniecznej”, a każda osoba mająca dostęp do Twoich danych osobowych jest zobowiązana do zachowania poufności.

Twoje dane osobowe są kontrolowane i przetwarzane przede wszystkim przez firmę Packeta.pl Sp. z o.o. W przypadkach określonych przepisami prawa oraz w przypadkach wymagających ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy przekazywać Twoje dane osobowe np. organom państwowym, sądom, organom ścigania itp.

Packeta.pl Sp. z o.o. jest również częścią grupy firm Packeta. Ze względu na wzajemne powiązania organizacyjne i ekonomiczne oraz w celu prawidłowego transportu przesyłek i obsługi klientów (np. rozpatrywanie reklamacji, sprawne świadczenie usług podczas transportu w różnych krajach UE), koniecznym może okazać się przekazanie Twoich danych osobowych innym spółkom grupy, które wspólnie z firmą Packeta.pl Sp. z o.o. określiły cele przetwarzania oraz sposoby ich przetwarzania, zgodne z niniejszą polityką przetwarzania.

W tym celu firmy wpisane na poniższej liście są uważane za współadministratorów danych osobowych:

Packeta Hungary Kft. z siedzibą w pod adresem

1044 Budapeszt, Ezred utca 2 B2/11 épület,

Węgry, nr rej. 01-09-202186,

PACKETA ROMANIA S.R.L., z siedzibą  pod adresem

STR. CĂLUŞEI Nr. 21A MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2,

Romania, nr identyfikacyjny: 38132017,

 

Packeta eCommerce GmbH, z siedzibą pod adresem

Georg-Schumann-Str. 79/81, D-04155 Leipzig, Niemcy, nr identyfikacyjny: HRB 35441,

Zásilkovna s.r.o., z siedzibą pod adresem

Lihovarská 1060/12,

Libeň,190 00 Praga 9, Czechy, nr identyfikacyjny: 28408306.

Packeta Slovakia s. r. o. z siedzibą pod adresem

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratysława, Słowacja,

nr identyfikacyjny: 48136999.

Packeta i firmy wymienione powyżej, jako współadministratorzy, przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez współadministratorów w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 26 rozporządzenia RODO. Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych określone w art. 9 niniejszej Polityki mogą być realizowane u każdego ze współadministratorów. Twój wniosek, sprzeciw lub skarga zostaną rozpatrzone przez firmę, u której został przedstawiony; inne firmy zapewnią tej firmie wszelką niezbędną pomoc, wymaganą do prawidłowego rozpatrzenia wniosku, sprzeciwu lub skargi.

Każda firma będzie publikować informacje zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia RODO oddzielnie na swojej stronie internetowej w odpowiedniej wersji językowej zgodnie z adresem siedziby firmy. Odpowiedzialność za powiadomienie organu nadzorczego o każdym przypadku naruszenia ochrony danych osobowych spoczywa przede wszystkim na firmie mającej siedzibę w kraju, w którym doszło do naruszenia. Jeżeli do naruszenia dojdzie jednocześnie w kilku krajach, wszystkie zainteresowane spółki będą ze sobą współpracować w wymaganym zakresie, aby dokonać wspólnego zawiadomienia organu nadzorczego o naruszeniu za pośrednictwem spółki mającej siedzibę w kraju, co do którego można zasadnie założyć, że doszło w nim do najpoważniejszego naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

W przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą również w pewnym zakresie uczestniczyć podmioty pełniące funkcję podmiotów przetwarzających dane, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych. Podmioty przetwarzające, z których usług korzystamy, to na przykład firmy księgowe, doradcy podatkowi, prawnicy, dostawcy usług płatniczych, programiści i specjaliści od marketingu, a także dostawcy oprogramowania i rozwiązań w chmurze.

9.      TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługują Ci następujące prawa, z których możesz skorzystać:

9.1        Prawo dostępu do danych osobowych

W oparciu o prawo dostępu do informacji, masz w szczególności prawo:

-zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;

-uzyskać informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach (którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione), przewidywanym okresie przetwarzania, źródle danych osobowych (jeśli nie zostały uzyskane od Ciebie), istnieniu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz odpowiednich zabezpieczeniach w przypadku przekazywania danych poza obszar UE;

-zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych; (pierwszą kopię otrzymasz bezpłatnie).

9.2.        Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, niedokładne lub uległy zmianie, możesz zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

9.3 .       Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

W przypadku ustania celu, w jakim przetwarzane były Twoje dane osobowe lub w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody, na podstawie której przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, usuniemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki. Twoje dane osobowe usuniemy także, jeśli skorzystasz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, a ustalimy, że ustało istnienie prawnie uzasadnionych interesów, które upoważniałyby nas do dalszego takiego przetwarzania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do usunięcia danych lub uważasz, że Twoje dane osobowe nie zostały usunięte, możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych. W niektórych przypadkach nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych lub ich części. Są to przypadki, w których nadal potrzebujemy Twoich danych osobowych do prawidłowego wykonywania naszych zobowiązań prawnych lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

9.4.        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, zwłaszcza jeśli kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych osobowych lub jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, na okres niezbędny do dokonania odpowiedniej oceny.

 9.5.        Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli jest to dla Ciebie korzystne z punktu widzenia ułatwienia komunikacji z innym usługodawcą, masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi danych. Konieczne jest, aby dane przetwarzanie odbywało się na podstawie Twojej zgody lub w związku z wykonaniem lub wykonywaniem umowy, a jednocześnie odbywało się w sposób zautomatyzowany.

9.6.        Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Po wycofaniu przez Ciebie zgody przestaniemy przetwarzać wszelkie dane osobowe, w odniesieniu do których nie mamy innej podstawy prawnej do przetwarzania niż Twoja zgoda.

9.7.        Prawo do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych

Jeżeli chcesz, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw w tym zakresie.

Sprzeciw powinien zawierać twoje stanowisko lub ocenę naszych działań i powinno z niego jasno wynikać, dlaczego uważasz, że dane są przetwarzane w sposób niekorzystny dla Ciebie lub bezpodstawnie ingerują w Twoją prawa i wolności, w tym prawo do prywatności. prywatność lub ochronę Twoich praw i prawnie chronionych interesów. Po przyjęciu od Ciebie sprzeciwu ocenimy go i udzielimy Tobie odpowiedzi, czy Twój sprzeciw został uwzględniony, w jakim zakresie i dlaczego. Nie prowadzimy zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

9.8.        Prawo do złożenia skargi

Skorzystanie z powyższych praw nie narusza Twojego prawa do złożenia wniosku, skargi lub zapytania do właściwego organu nadzorczego. Z tego prawa możesz skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub z zasadami określonymi w Polityce Prywatności. Organem nadzorczym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

9.9.        W jaki sposób możesz zgłosić chęć skorzystania z przysługujących Ci praw

 Chęć skorzystania z przysługujących Ci praw możesz zgłosić:

-pocztą elektroniczną na adres: info@packeta.pl lub

-za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby firmy Packeta.pl Sp. z o.o.: ul. Postępu 14, ul. 02 – 676 Warszawa

10      PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

10.1      Kto ma prawo do złożenia wniosku?

Możesz zgłosić do nas wniosek w sprawie ochrony danych osobowych, jeśli jesteś osobą, której dane dotyczą, przedstawicielem prawnym lub opiekunem osoby, której dane dotyczą, lub osobą upoważnioną przez osobę, której dane dotyczą, na mocy pełnomocnictwa.

10.2      W jaki sposób można złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek dotyczący Twoich danych osobowych:

-pocztą elektroniczną na adres: info@packeta.pl lub

-za pośrednictwem listu poleconego na adres siedziby firmy Packeta.pl Sp z o.o.: ul. Postępu 14, 02 – 676 Warszawa

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek musi zawierać co najmniej Twoje dane identyfikacyjne, temat (opis treści wniosku i roszczenia) oraz podpis (jeśli został złożony w formie drukowanej). Większość danych osobowych zapisujemy pod Twoim numerem telefonu lub adresem e-mail. Dlatego też, we wniosku należy podać numer telefonu i adres e-mail, którego dotyczy żądanie. Następnie możemy poprosić Cię o udowodnienie, że faktycznie korzystasz z podanego numeru telefonu i adresu e-mail.

Jeśli nie podasz informacji niezbędnych do szybkiego rozpatrzenia Twojego wniosku w sposób, w jaki chcesz, aby został on rozpatrzony, poprosimy Cię o uzupełnienie informacji. W takim przypadku czas, jaki mamy na rozpatrzenie wniosku, zostanie przedłużony o czas, jaki potrzebujesz na jego uzupełnienie.

O ile nie poprosisz o informacje ogólne (np. dotyczące rodzajów danych osobowych i czasu ich przetwarzania), Twój wniosek zostanie przetworzony tylko wtedy, gdy będziemy w stanie zweryfikować Twoją tożsamość. Anonimowe wnioski nie będą brane pod uwagę, z uwagi na obowiązek zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym.

 10.3      Kiedy i jak zostanie rozpatrzony Twój wniosek?

 Po złożeniu wniosku otrzymasz powiadomienie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia. Wstępne zawiadomienie może zawierać odniesienia do publicznie dostępnych części dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie odpowiedniego przeglądu istotnych kwestii, a my poinformujemy Cię o tym, w jaki sposób wniosek został rozpatrzony w świetle jego treści. Twój wniosek rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego prawidłowego dostarczenia lub dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji. Jeżeli jest to niemożliwe ze względu na charakter wniosku, jego złożoność, wymagania czasowe, trudności techniczne lub ze względu na liczbę złożonych wniosków, powyższy termin rozpatrzenia wniosku może zostać przedłużony o maksymalnie sześćdziesiąt (60) dni. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu i jego przyczynach.

10.4     Czy za złożenie wniosku pobierana jest jakaś opłata?

Wnioski są zazwyczaj rozpatrywane bezpłatnie. W niektórych przypadkach możemy pobierać uzasadnioną opłatę, np. gdy żądasz informacji w formie drukowanej, na płycie CD/DVD lub na innym technicznym nośniku danych. 

10.5     W jakich przypadkach wniosek może zostać odrzucony?

 Wniosek może zostać odrzucony w następujących przypadkach:

– nieuzasadnione ponawianie wniosku (trzeci i kolejne wnioski o udzielenie informacji lub przekazanie informacji, które są identyczne pod względem treści, złożone w okresie sześciu miesięcy od pierwszego wniosku);

wniosek jest nieuzasadniony; lub

osoba, której dane dotyczą, nie uzupełni wniosku mimo dwukrotnego wezwania lub odmówi uiszczenia opłaty o której mowa art. 12 ust. 5 RODO, Wniosek może zostać uznany za nieuzasadniony z uwagi na nasze inne zobowiązania prawne (np. jeśli żądasz usunięcia pewnych danych osobowych, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać na podstawie przepisów prawa). W takim przypadku nie rozpatrzymy wniosku. Ponadto wniosek zostanie odrzucony, jeśli będziemy zmuszeni zweryfikować Twoją tożsamość, a Ty nam na to nie pozwolisz. Podobnie nie można rozpatrzyć wniosku, jeśli nie zawiera on wszystkich informacji niezbędnych do jego rozpoznania, mimo że zwróciliśmy się do Ciebie o jego uzupełnienie. W przypadku odrzucenia Twojego wniosku, poinformujemy Cię o prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych przysługujących Tobie prawach.

11     KONKLUZJA

Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych przekazujemy Ci na podstawie art. 12-14 rozporządzenia RODO oraz ustawy o przetwarzaniu danych osobowych. Te informacje są stale dostępne pod adresem: https://www.przesylkownia.pl/eshop

Te informacje są przeznaczone dla zewnętrznych podmiotów współpracujących z firmą Packeta.pl Sp. z o.o. lub korzystających z jej usług.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zachęcamy do złożenia zapytania o ofertę na naszej stronie Złóż zapytanie o ofertę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb.

Jeśli masz pytania dotyczące handlu międzynarodowego, zapraszamy do rozmowy z naszym ekspertem cross-border, który pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązania logistyczne.


Udostępnij:

Kategorie